1. tuanhung

    tuanhung Rider

    Theo thông tin thì BTC sẽ tổ chức lại vào 1 ngày ko xa...Và câu hỏi đặt ra tổ chức ở BD như vậy thì lần sau ở các TP khác có dám cho tổ chức nửa ko nhỉ??